Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта“

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Цели на програмата:

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
 • Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

В нашето училище са сформирани:

 • отбор по баскетбол момчета 5-7 клас с треньор Людмила Калофоридова;
 • отбор по хандбал момчета 5-7 с треньор Галина Минева;
 • отбор по хандбал момичета 5-7 клас  с треньор Галина Минева;
 • клуб по народни танци 2а, 2б  клас с ръководител Запрян Атанасов;
 • клуб по народни танци 2в  клас с ръководител Запрян Атанасов;
 • клуб по народни танци 3-4г клас с ръководител Запрян Атанасов.