Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Цел на проекта:

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 3. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 6. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни (мултимедийни) продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Учебна 2017/2018

В ОУ“Алеко Константинов- Пловдив за учебната 2017/2018 година се сформираха 11 групи за извънкласни дейности свързани с математика, роботика, вокална група, арт студио, спорт и една група по математика за обучителни затруднения.

1. Група „Арт–студио“ V-VI клас с ръководител Таня Невлева

Цел на групата: Запознаване на децата с природни материали и приложението им.

Очаквани резултати: Стимулиране активността на децата за учене, чрез творчески занимания с различни видове материали.

2. Група „Математичко „ III клас с ръководител Николина Търева

Цел на групата: Стимулиране на творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по математика от ученици, които имат интерес към математиката и формиране на мотивация за участие в математически състезания.

3. Група „Математика “ – извънкласни дейности VII клас с ръководител Десислава Радионова

Цел на групата: Надграждане на математическите знания и умения на учениците – те се реализират чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите. В предвиденото учебно време групата разглежда и анализира алгоритми, схеми и модели на решения. Усвояване на умения за самостоятелна работа – реализирането е свързано с развиване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация.

Очаквани резултати: Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобщаването им с използване на непълната индукция. Избраната организация и методика на урочната работа в часовете е съобразена с психологическите и възрастови особености на учениците и личностните им потребности от математически знания. Формите на обучение и учебните методи са такива, че осигуряват усвояване на предвиденото учебно съдържание, стимулират индивидуалните творчески изяви на учениците, създават условия за съчетаване на индивидуалните с колективните форми на работа. Постепенно се увеличава времето, предвидено за самостоятелна работа на учениците. Наред с използването на урока като основна организационна форма, е удачно да се прилага работа в групи или екипи.

4. Група „Математика “ – обучителни затруднения VII клас с ръководител Десислава Радионова

Цел на групата: Покриване на общообразователния минимум, заложен в ДОИ за задължителна подготовка и надграждане на математическите знания и умения на учениците – те се реализират чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите. В предвиденото учебно време групата разглежда и анализира алгоритми, схеми и модели на решения. Допълва работата в часовете от задължителната подготовка. Усвояване на умения за самостоятелна работа – реализирането е свързано с развиване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация.

Очаквани резултати: Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобщаването им с използване на непълната индукция. Избраната организация и методика на урочната работа в часовете е съобразена с психологическите и възрастови особености на учениците и личностните им потребности от математически знания. Формите на обучение и учебните методи са такива, че осигуряват усвояване на предвиденото учебно съдържание, стимулират индивидуалните творчески изяви на учениците, създават условия за съчетаване на индивидуалните с колективните форми на работа.

5. Секция „Баскетбол“ – IV клас с ръководител Людмила Калофоридова

Цел на групата: Удовлетворяване потребностите на учениците от движение и спорт. Изграждане основата на мотивационна система за занимания със спорт в учебната дейност и свободното време. Опазване и укрепване здравето на учениците, създаване на навици за здравословен начин на живот чрез занимания със спорт. Възпитаване на личностни качества и формиране характера на ученика.

Очаквани резултати: Умения за изпълнения на спортно-техническите действия от баскетбола в съчетание. Създаване на трайни навици за занимания със спорт, възпитаване на спортен и отборен, както и формиране на характера на участниците от целевата група.

6. Музикално студио V-VII клас с ръководител Нина Димитрова

Цел на групата: Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с музикалното изкуство. Чрез пеене и инструментални изпълнения да се задълбочат познанията им в областта на музиката. Да се развият и реализират музикалните и артистични заложби на децата чрез активното им
участие и съпреживяване в творческия процес.

Очаквани резултати: Развитие и опазване на детския глас, постигане изразителност и култура на пеене. Формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения. Познаване и осъзнаване на ценността на българските национални традиции и култура.

7. Обучителна роботика за I клас с ръководител Александър Чобанов

Цел на групата: Чрез интересна, занимателна и игрова среда по Обучителна роботика, да се създават логически и технически умения в първокласниците.

Очаквани резултати: Забавлявайки се, учениците да придобият умения да мислят логически, да работят в екип и да постигат целите си. Занятията ще способстват да стават умни, сръчни, креативни, дисциплинирани и самостоятелни, да се научават да конструират по графични инструкции механични модели и роботи, които да изпълняват техните желания.
Придобитите технически умения и логика да спомогнат сами да нареждат куба РУБИК 3Х3.


Учебна 2016/2017

В ОУ“Алеко Константинов- Пловдив се сформираха 8 групи извънкласни дейности свързани с български език, математика, английски език, вокални групи, арт дейности, театрално изкуство.

1. Група „Вълшебство от думи“ III клас с ръководител Виктория Стойнова

Цел на групата: Стимулиране на творческото, усвояване на техники за съставяне на текст, развитие на комуникативно-речевите умения на учениците чрез система от теми за творческо писане, формиране на траен интерес и любов към езика.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по български език от ученици, които имат интерес към езика.

2. Група „Математичко „ II клас с ръководител Николина Търева

Цел на групата: Стимулиране на творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по математика от ученици, които имат интерес към математиката и формиране на мотивация за участие в математически състезания.

3. Група „Природна въртележка“ II клас с ръководител Гергана Стоицова

Цел на групата: Формиране на знания за природата, растенията и животните Възпитаване на отговорност към околната среда.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по околен свят от ученици, които имат интерес към предмета и формиране на екологична култура и поведение у учениците.

4. Група „Аз уча английски език“ III клас с ръководител Весела Русева

Цел на групата: Подпомагане развитието на езиковата компетентност четене на английски език в ранна училищна възраст.

Очаквани резултати: Подпомагане и развитието на езиковата компетентност слушане; творческа работа с чудесно илюстрирани сюжети, които поддържат висока мотивацията на децата и им помагат да развият своята увереност, разширят активния си речник и усъвършенстват уменията си за четене.

5. ВГ“Детска планета“ IV клас с ръководител Тахчиева

Цел на групата: Стимулиране на творческите заложби на учениците в областта на музиката.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по музика от ученици, които имат интерес към изкуството и формиране на мотивация за развитие на музикалните им способности.

6. Музикално студио V-VII клас с ръководител Нина Димитрова

Цели на групата:

 1. Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с изкуството;
 2. Чрез пеене, инструментални изпълнения и изучаване на солфеж, да се задълбочат познанията им в областта на музиката;
 3. Да се развият и реализират музикалните и артистични заложби на децата чрез активното им участие и съпреживяване в творческия процес.

Очаквани резултати:

 1. Развитие и опазване на детския глас, постигане изразителност и култура на пеене;
 2. Формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения;
 3. Познаване и осъзнаване ценността на българските национални традиции и култура.

7. Театрално студио“ Млади актьори“ III клас с ръководител Мариана Найденова

Цел на групата: Стимулиране на творческото мислене на учениците, обогатяване на езиковата им култура, развиване на умения за художествено изразяване.

Очаквани резултати: Провокиране на интереса на останалите ученици към книгата, развиване на индивидуални и общи читателски интереси, обогатяване на речниковия запас ,придобиване на увереност в собствените им знания.

8. Арт-работилница V-VII клас с ръководител Таня Невлева

Цел на групата: Запознаване на децата с природни материали и приложението им.

Очаквани резултати: Стимулиране активността на децата за учене, чрез творчески занимания с различни видове материали.

Галерия