Профил на купувача

2023 година

Провеждане на процедура за отдаване под наем на бюфета (юни) – прочети

Провеждане на процедура за отдаване под наем на бюфета (февруари) – прочети

2020 година

Провеждане на процедура за отдаване под наем на бюфета – прочети

Обявена е обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за 2020/2021 учебна година – прочети

2019 година

Протокол – прочети

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС  НА ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР. ПЛОВДИВ“

  1. Удължаване на срока (до 04/11/2019, 15 ч.) за получаване на оферти – прочети
  2. Обява – прочети
  3. Указания, техническа спецификация, образци – прочети
  4. Информация за обявата – прочети
  5. Проект на договор – прочети

2017 година
Документи за предстоящо провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения.