Училищни документи

Мерки за повишаване качеството на образование – прочети

Програма равни възможности уязвими групи – прочети

Програма ранно напускане на училище – прочети

Форми на обучение – прочети

Правилници

Правилник за работа в Облака – прочети

Правилник за дейността на училището – прочети

Правилник за вътрешния трудов ред – прочети

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд – прочети

Учебни планове

Училищен учебен план – виж

План програма БДП – виж

Стратегия за развитие на училището – виж

Годишен план за дейността на училището – виж