Училищно настоятелство

Училищното настоятелство”А.Карнеги” е първото законно регистрирано настоятелство в Пловдив след 1989 г.

Под ръководството на своя Управителен съвет, настоятелството реализира няколко много успешни проекти: цялостно осветяване на училището; текущи ремонти на класните стаи; обучение на родители и учители; издаване на два сборника с материали за ранно чуждоезиково обучение; закупуване и монтиране на сигнално-охранителна система; ремонт и оборудване на съблекалня и медицински кабинет; осигуряване на ежегоден награден фонд за изявени ученици и учители.

Не следва да се забравя, че зад всяка изброена и неизброена изява на училището стоят високоблагородните и неоценими усилия на всеки един родител и приятел на училището.

За осъществяването на творческите търсения на учители и ученици съдействат и новите информационни технологии. През 1996г. по проект на Училищното настоятелство „Ад. Карнеги” и с подкрепата на НПО (Фондация ”Образование без граници” и клуб ”Отворено общество”)беше създаден Многофункционален мултимедиен център, чиято цел е оптимизиране на образователния процес. Училището разполага с два компютърни кабинета, свързани в локална мрежа, с непрекъснат достъп до Интернет.

В началото на 2018 г. се проведе общо събрание на Училищно настоятелство “Карнеги“. За членове на Училищното настоятелство бяха избрани: г-н Симеон Захариев-председател, г-н Иван Фратев, г-н Николай Иванов, г-н Иван Добрев, г-н Красимир Ангелов, г-жа Гергана Мутафова, г-жа Теодора Чочева, г-жа Гергана Стоицова.

През 2015 година Училищно настоятелство „А. Д. Карнеги“, заедно с настоятелствата на още четири пилотни училища в страната, спечели проект „Активно родителство“, финансиран от фондация „Форум“.

По този повод инициира Мониторинг на училищни политики, който се проведе през месец март в с. Старосел. Наблюдаваните политики са две:

 • Информираност на родителите за критериите за оценяване на писмените изпитвания на учениците;
 • Наблюдение на здравословното състояние на учениците.

Цели на Политика 1:

 • Постигане на по-голяма прозрачност при оценяване на резултатите от писмените изпитвания на учениците;
 • Оказване на адекватна родителска помощ при подготовката на учениците, съобразена с изнесените критерии.

Критерии за наблюдение:

 • Информираност на родителите за:
  • предстоящи писмени изпитвания;
  • училищния живот чрез електронния вестник.

За определяне процента на информираност са проведени две анкети.

Резултати от Анкета 1:

 • анкетирани родители – 478;
 • 90% от родителите дават положителен отговор за информирамост, относно критериите за оценяване;
 • 92% от родителите отговарят, че редовно получават електронното издание на училищния вестник.

Резултати от Анкета 2 :

 • анкетирани родители – 459;
 • 92% от родителите дават положителен отговор за информирамост, относно критериите за оценяване;
 • 93% от родителите отговарят, че редовно получават електронното издание на училищния вестник.

Изводи:

Изключително висок е процентът на заинтересованост от страна на родителите към критериите за оценяване и електронното издание на училищния вестник.

Цели на Политика 2:

Провеждане на предварителен скрининг, ранна профилактика и лечение на състояние в резултат на гръбначни деформации.

Критерии за наблюдение:

 • Наличие на гръбначни изкривявания при децата:
  • Лордоза
  • Кифоза
  • Сколиоза

Предложение за промяна:

Наблюдаваните политики да бъдат:

 • Допълнени към стратегията за развитие на училището;
 • Включени в годишния план на училището.

Снимки