Система за кариерно ориентиране в училищното образование

От тази учебна година ОУ „Алеко Константинов” участва в национален проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, в който са включени общо 42 училища в страната. Проектът има за цел да приложи създадената програма за професионално ориентиране сред учениците в пилотните училища. В програмата за кариерно ориентиране са дефинирани 4 тематични области:

  1. Осъзнаване на възможностите;
  2. Самоосъзнаване;
  3. Учене за вземане на решение;
  4. Учене за осъществяване на преход.

Тези области обобщават основните компетентности, които дейностите по кариерно ориентиране в училище целят да изграждат. Те подпомагат активното участие на учениците в овладяването на знания и формирането на умения за вземане на информирани решения относно образование, професионална подготовка и възможности за професионална реализация и кариерно развитие след завършване на училище.
Кариерното ориентиране на училищно ниво ще се осъществява чрез дейностите на клуб Кариера, където ще работят по една паралелка от випуск. В нашето училище това са 1 а, 2 а, 3 а, 3 в, 4 в, 5 а, 6 а и 7 г клас.
Клуб Кариера е всъщност едно специално пространстно – зала, обзаведена и оборудвана така, че да осигурява всички необходими условия за организиране на разнообразни и интересни извънкласни дейности по професионално ориентиране с участие на родители, Център за кариерно ориентиране, представители на бизнеса, правителствени и неправителствени организации и други институции. Тези дейности ще бъдат интересни и атрактивни за малките ученици и по-задълбочени, но също толкова забавни за учениците от прогимназиален етап. Те ще включват дискусии, тренинги, работа по проекти, срещи с хора от различни професии, професиографски екскурзии, форуми, филми и много други.
Дейностите на клуб Кариера ще се осъществяват от екип специалисти под ръководството на директора г-н Красимир Ангелов. Те ще се организират от г-жа Петрова – педагогически съветник, и г-жа Минева – старши учител, които са обучени за работа по програмата, със съдействието на класните ръководители.
Клуб Кариера ще даде възможност на учениците да опознаят света на професиите. Те ще научат как способностите и интересите на всеки ще го ориентират при избора на образование и професия в бъдеще. Ще открият своите силни страни и как да ги развиват. Работата в клуба ще съдейства за личностовото развитие и повишаване мотивацията за учене и постижения.
В клуб Кариера децата ще учат чрез игри и преживявания. Ще дискутираме, ще творим, ще изследваме, ще наблюдаваме, ще каним гости, ще ходим на гости, ще играем и ще се забавляваме. Вярвам, че ще бъде интересно и полезно.

Галерия