Извънкласни дейности 2019/2020

През учебната 2019/2020 година отново стартираха клубове за извънкласни дейности във връзка с приобщаващото образование на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на учениците и съгласието на техните родители, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:

 1. Клуб“ Приказен свят“ с ръководител Иванка Динева
 2. Клуб “Математичко“  с ръководител Нина Търева
 3. Клуб „Природна въртележка“ с ръководител Гергана Стоицова
 4. Клуб“Заедно можем всичко“ с ръководител Марияна Найденова
 5. Клуб“ Светът е прекрасен защото…….“ с ръководител Йорданка Иванова
 6. Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител Людмила Калофоридова
 7. Клуб „Полезните растения“ с ръководител Тодорка Тахчиева
 8. Клуб „Аз обичам България. Аз обичам Пловдив“ с ръководител Елиана Щерева
 9. Секция „Баскетбол“ с ръководител Людмила Калофоридова
 10. Вокална група“Междучасие“ с ръководител Нина Димитрова
 11. Клуб „Стъпала към успеха 6в“ с ръководител Силвия Милева
 12. Клуб „Стъпала към успеха 7в“ с ръководител Силвия Милева
 13. Клуб „Стъпала към успеха 7а,7б“ с ръководител Силвия Милева
 14. Клуб „Математика“ с ръководител Десислава Радионова
 15. Клуб „Шахмат

Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител госпожа Людмила Калофоридова

Клуб „Малки мажоретки“ към училището е създаден през 2018 година от госпожа Людмила Калофоридова.  Целта на клуба е да развива уменията на децата в областта на музиката и танца, да повишава тяхната мотивация за участие в живота на училището, да създава условия за равноправно участие на деца от различни общности. В резултат на провежданата в клуб,,Мажоретки“ работа, децата обогатяват своите музикални впечатления и двигателни умения; усвояват умения и навици свързани с изкуството на танца и парадния марш; изграждат умения да съгласуват своите движения с музиката. Всички участнички се включват в репетициите с голямо желание. А те – репетициите се провеждат под музикален съпровод, с цел ритмично изпълнение на танцувалните движения и положителни емоции. С разучените танци клубът ще се включва в различни мероприятия и празници в училище и град Пловдив.

Клуб „Заедно можем всичко“ с ръководител госпожа Марияна Найденова

Ще се актуализират знанията за сътрудничество и взаимопомощ; Ще се въведат нови понятия за любов между брат и сестра, между родители – деца; Ще се актуализират знанията за взаимоотношенията и отговорното поведение. Да се развият отношения между учениците; Да се разввият ценности, свързани с любовта; Да се дадат знания за отговорно поведение;Да се развият умения за общуване; Да се развият ценности, свързани с отговорно поведение.

Клуб „Полезните растения“ с ръководител госпожа Тодорка Тахчиева

Да възпитава у децата интерес към природата и мотивация за нейното опазване и здравословен начин на живот. Децата да придобият основни знания за видовете, устройството и средата на живот на растенията. Да усвоят умения за грижи за растенията и правилното им използване. Децата разграничават дървета, храсти и тревисти растения, диви, декоративни и селскостопански растения,части на растението, условия за живот на растенията и приспособленията им според средата на живот. Умеят да приготвят чай, отвара от полезни растения и знаят приложението им. Умеят да засаждат растения и да се грижат за тях. Разбират ползата от опазването на природата и здравословния начин на живот.

Клуб „Приказен свят“ с ръководител госпожа Иванка Динева

Да се развива интелигентността на децата по интересен начин да запознаем децата с околния свят; обогатяване на речниковия им запас; да се подсили детското въобръжение и общата им култура; създаване на умение за критично мислене; Приказките помагат на първокласниците да се справят по-добре с емоциите си. Развива се емпатията и интелекта на детето. Децата се забавляват учейки. Създават се умения за по-точно и ясно изразяване.

Клуб „Математичко” с ръководител госпожа Николина Търева

Да се разширят знанията, уменията и компетентностите на учениците в математиката; да се стимулира творческото и логическото мислене на учениците ; да се подпомогне мотивацията за участие в математически състезания; Придобиване на знания, умения и компетентности за решаване на нетрадиционни по форма и съдържание задачи. Развитие на творческите способности на учениците.

Секция Баскетбол с ръководител госпожа Людмила Калофоридова

Опазване и укрепване здравето на учениците, създаване на навици за здравословен начин на живот чрез занимания със спорт. Изграждане основата на мотивационна система за занимания със спорт в учебната дейност и свободното време. Удовлетворяване потребностите на учениците от движение и спорт. Възпитаване на личностни качества и формиране характера на ученика.

Клуб „Природна въртележка“ с ръководител госпожа Гергана Стоицова

Формиране на знания за природата, растенията и животните. Формиране на екологична култура и поведение у учениците. Възпитаване на отговорност към околната среда. Извършва наблюдения на обекти от живата и неживата природа. Участва в дейности за опазване на околната среда.

Клуб „Светът е прекрасен, защото…” с ръководител госпожа Йорданка Иванова

Цялостно познавателно, емоционално и ценностно формиране на детската личност. Децата ни показват онези малки неща, които правят живота, света, наистина прекрасен. Изразяват себе си с четка или молив в ръка, опознавайки по-добре света и развивайки се интелектуално, социално, емоционално.

Клуб ,,Аз обичам България. Аз обичам Пловдив” с ръководител госпожа Илияна Щерева

Учениците да познават националните символи на Република България-знаме, герб, химн; националния празник и официалните празници на страната.Да определят географското положение на България в Европа.Учениците да се овладеят знания за културното и национално наследство на нашия народ и на тази основа да се развива патриотично чувство; да се формира чувство за национална принадлежност в социалния контекст на етническо разнообразие и да се изгражда толерантно отношение между всички български граждани; позитивното отношение на учениците към заобикалящите ги.

Клуб „Стъпала към успеха“ 7 в клас с ръководител госпожа Силвия Милева

Формиране на траен интерес и любов към родния език. По- задълбочена подготовка при представяне на НВО. Учениците да притежават умения за извличане на информация от текст; учениците да имат знания по включените в НВО теми от учебното съдържание по български език и литература; учениците да показват знания за изграждане на текст с определена дидактическа задача.

Клуб „Стъпала към успеха“ 6в клас с ръководител госпожа Силвия Милева

Формиране на траен интерес и любов към родния език. По- задълбочена подготовка при представяне на НВО в 7 клас. Iучениците притежават умения за извличане на информация от текст; учениците имат знания по включените в НВО теми от учебното съдържание по български език и литература; учениците показват знания за изграждане на текст с определена дидактическа задача.

Клуб „Стъпала към успеха“ 7а,б клас с ръководител госпожа Силвия Милева

Формиране на траен интерес и любов към родния език. По- задълбочена подготовка при представяне на НВО. Учениците да притежават умения за извличане на информация от текст; учениците да имат знания по включените в НВО теми от учебното съдържание по български език и литература; учениците да показват знания за изграждане на текст с определена дидактическа задача.

Вокална група „Междучасие“ с ръководител госпожа Нина Димитрова

Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с музикалното изкуство. Чрез пеене и инструментални изпълнения да се задълбочат познанията им в областта на музиката. Да се повишава тяхната мотивация за участие в живота на училището. Да се развият и реализират музикалните и артистични заложби на децата чрез активното им участие и съпреживяване в творческия процес. Развитие и опазване на детския глас, постигане изразителност и култура на пеене. Формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения . Познаване и осъзнаване на ценността на българските национални традиции и култура.

Клуб „Математика“ с ръководител госпожа Десислава Радионова

Покриване на общообразователния минимум, заложен в ДОИ за задължителна подготовка и надграждане на математическите знания и умения на учениците – те се реализират чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите. В предвиденото учебно време групата разглежда и анализира алгоритми, схеми и модели на решения. Допълва работата в часовете от задължителната подготовка. Усвояване на умения за самостоятелна работа – реализирането е свързано с развиване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация. Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобщаването им с използване на непълната индукция.

Клуб „шахмат“ с ръководител господин Димитър Илчев

Чрез създаването на клуб „Шахмат“ създаваме условия за децата да развиват цени качества и умения, които допринасят за цялостното изграждане и развитие на личността. Цели: да развива концентрацията; да развива визуализацията; да развива мисленето в преспектива; да развива абстрактното мислене; да развива правилната преценка и вземането на оптимални решения. Умения да могат да задържат вниманието си и да могат да се концентрират. Умения да могат да си поставят по-дълги цели и да предприемат стъпки за тяхното постигане и конкретен план за привеждане в действие.