Извънкласни дейности 2022/2023

Цел и приоритети:

Програмата има за цел да осигури оптимални условия на учениците от ОУ ”Алеко Константинов” за стимулиране на творческите им изяви чрез участие в занимания по интереси. За постигане на целта на програмата се определят следните основни приоритети:

 • Осигуряване на възможности за активно включване на учениците в творчески дейности, групи и формирования, свързани с техните индивидуални интереси.
 • Осмисляне на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване.
 • Засилване на интереса на учениците към образователно-възпитателния процес и намаляване на риска от отпадане.

Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси

 • Проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси чрез провеждане на анкета, разработена от училището.
 • Провеждане на индивидуални и групови разговори с учениците и техните родители за повишаване на тяхната информираност относно възможностите за избор на предлаганите от училището занимания по интереси.
 • Отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателно развитие на ученика, както и неговия минал опит в занимания по интереси.

Заниманията по интереси се предлагат в следните направления:

 • Математика
 • Дигитална креативност
 • Гражданско образование
 • Изкуства и култура

В заниманията по интереси учениците са включват по собствено желание или по препоръка на екипите за подкрепа на личностното развитие и с информираното желание на родителите.

Учениците от групите могат да участват в събития, организирани от училището или на общинско, регионално и национално ниво.

Групи за занимания по интереси през учебната 2022/2023 година

 1. Клуб“Забавна математика“ I б Даниела Малинова
 2. Клуб Дизайн-шампиони I в Йорданка Иванова
 3. Клуб Дизайн-шампиони II б Анета Терзиева
 4. Клуб“ Всезнайко“ II в Стефка Николаева
 5. Секция Мажоретен състав II-III Людмила Калофоридова
 6. Клуб Дизайн-шампиони IV б Николина Търева
 7. Клуб Компютърен свят IV Иванка Раева
 8. Клуб Религия I – III Мирко Попов
 9. Клуб Религия IV Мирко Попов
 10. Клуб Религия V Мирко Попов
 11. Клуб Религия VI Мирко Попов
 12. Вокална група „Междучасие“ IV-VI Нина Д