Извънкласни дейности 2020/2021

През учебната 2020/2021 година отново стартираха клубове за извънкласни дейности във връзка с приобщаващото образование на учениците.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на между институционални занимания по интереси и между институционални изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:

  1. Клуб “Математичко“  с ръководител Нина Търева
  2. Клуб „Природна въртележка“ с ръководител Гергана Стоицова
  3. Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител Людмила Калофоридова
  4. Вокална група“Междучасие“ с ръководител Нина Димитрова
  5. Клуб „Математика“ с ръководител Десислава Радионова
  6. Клуб“Да успеем заедно по БЕЛ“-ръководител Надежда Друмева
  7. Клуб „Успяваме заедно“ – ръководител Надежда Друмева
  8. Клуб „Математиката- лесна и интересна- ръководител Евгения Илиева

Клуб „Математичко” с ръководител госпожа Николина Търева

Да се разширят знанията, уменията и компетентностите на учениците в математиката; да се стимулира творческото и логическото мислене на учениците; да се подпомогне мотивацията за участие в математически състезания; Придобиване на знания, умения и компетентности за решаване на нетрадиционни по форма и съдържание задачи. Развитие на творческите способности на учениците.

Клуб „Природна въртележка“ с ръководител госпожа Гергана Стоицова

Формиране на знания за природата, растенията и животните. Формиране на екологична култура и поведение у учениците. Възпитаване на отговорност към околната среда. Извършва наблюдения на обекти от живата и неживата природа. Участва в дейности за опазване на околната среда.

Клуб „ Малки мажоретки с ръководител госпожа Людмила Калофоридова

Клуб“Малки мажоретки“ към училището е създаден през 2018 година от госпожа Людмила Калофоридова.  Целта на клуба е да развива уменията на децата в областта на музиката и танца, да повишава тяхната мотивация за участие в живота на училището, да създава условия за равноправно участие на деца от различни общности. В резултат на провежданата в клуб,,Мажоретки“ работа, децата обогатяват своите музикални впечатления и двигателни умения; усвояват умения и навици свързани с изкуството на танца и парадния марш; изграждат умения да съгласуват своите движения с музиката. Всички участнички се включват в репетициите с голямо желание. А те – репетициите се провеждат под музикален съпровод, с цел ритмично изпълнение на танцувалните движения и положителни емоции. С разучените танци клубът ще се включва в различни мероприятия и празници в училище и град Пловдив.

Вокална група“Междучасие“ с ръководител госпожа Нина Димитрова

Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с музикалното изкуство. Чрез пеене и инструментални изпълнения да се задълбочат познанията им в областта на музиката. Да се повишава тяхната мотивация за участие в живота на училището. Да се развият и реализират музикалните и артистични заложби на децата чрез активното им участие и съпреживяване в творческия процес. Развитие и опазване на детския глас, постигане изразителност и култура на пеене. Формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения . Познаване и осъзнаване на ценността на българските национални традиции и култура.

Клуб „Математика“ с ръководител госпожа Десислава Радионова

Покриване на общообразователния минимум, заложен в ДОИ за задължителна подготовка и надграждане на математическите знания и умения на учениците – те се реализират чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите. В предвиденото учебно време групата разглежда и анализира алгоритми, схеми и модели на решения. Допълва работата в часовете от задължителната подготовка. Усвояване на умения за самостоятелна работа – реализирането е свързано с развиване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация. Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобщаването им с използване на непълната индукция.

Клуб “Да успеем заедно по БЕЛ“- сръководител Надежда Друмева

Овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на обучаваните;формиране на траен интерес и любов към родния език;задълбочена подготовка за доброто представяне на учениците при явяване на НВО в 7 клас.

Учениците разбират зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използват в съответствие с нея;учениците търсят, извличат, подбират и използват информация от различни видове текст;учениците задават въпроси и дават отговори на поставени въпроси, като изразяват твърдения и се аргументират;учениците познават видовете текст;учениците владеят езикови средства, свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, като ги използват умело в речевата практика;учениците разбират смисъла на познат или непознат текст при четене;учениците спазват правила на книжовния изговор;учениците участват в диалог, умеят да оспорват мнение, различно от своето, проявявайки толерантност и учтивост в общуването;

учениците планират, структурират и оформят графично текста, който създават, като спазват изучените книжовни езикови правила

Клуб „Успяваме заедно“ – с ръководител Надежда Друмева

Овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на обучаваните;формиране на траен интерес и любов към родния език.

Учениците разбират зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използват в съответствие с нея;учениците търсят, извличат, подбират и използват информация от различни видове текст;учениците задават въпроси и дават отговори на поставени въпроси, като изразяват твърдения и се аргументират;учениците познават видовете текст;учениците владеят езикови средства, свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, като ги използват умело в речевата практика;учениците разбират смисъла на познат или непознат текст при четене; учениците спазват правила на книжовния изговор;учениците участват в диалог, умеят да оспорват мнение, различно от своето, проявявайки толерантност и учтивост в общуването;учениците планират, структурират и оформят графично текста, който създават, като спазват изучените книжовни езикови правила.

Клуб „Математиката- лесна и интересна- с ръководител Евгения Илиева

Засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и страна;стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;развиване на математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания.Формиране на траен интерес към математиката;по-добри резултати в училище и след това на НВО; осъзнаване на мястото и значението на математиката в света около нас; формиране на умения като наблюдателност,съобразителност,находчивост, концентрация, работа в екип.