Ежедневна информация за организацията на обучението в училище

Организация на обучението в училище  – 21.01.2022г.

Iа  клас –  в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

Iб клас –  в карантина поради заболял учител от COVID 19.

Ів клас –  в карантина поради заболял учител от COVID 19.

Іг клас –  присъствено в целодневна организация на учебния ден.
IIа клас – в карантина поради заболял учител от COVID 19.
IIб клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

ІІв клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

ІІг клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

IIIа клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.
IIIб клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

IIIв клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

IVа клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.
IVб клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.
IVв клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

Vа клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

Vб клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

Vв клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

Vг клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.
VІа клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

VІб клас – в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

VІ в клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

VІ г клас –  в карантина поради заболял ученик от COVID 19.

VІІа клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.

VІІб клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.
VІІв клас – присъствено в целодневна организация на учебния ден.
Отсъстват 16 учители, 5 от тях с COVID 19, 9 с ОВИ  и 2 карантиниран, непедагогически персонал 1 с  COVID 19.

Учебният процес е обезпечен с преподаватели и се провежда съобразно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2021-2022г.