Извънкласни дейности 2023/2024

Цел и приоритети:

Програмата има за цел да осигури оптимални условия на учениците от ОУ ”Алеко Константинов” за стимулиране на творческите им изяви, чрез участие в занимания по интереси. За постигане на целта на програмата се определят следните основни приоритети:

 • Осмисляне на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване;
 • Засилване на интереса на учениците към образователно-възпитателния процес и намаляване на риска от отпадане;
 • Осигуряване на възможности за активно включване на учениците в творчески дейности, групи и формирования, свързани с техните индивидуални интереси.

Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси:

 • Проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси чрез провеждане на анкета, разработена от училището;
 • Провеждане на индивидуални и групови разговори с учениците и техните родители за повишаване на тяхната информираност относно възможностите за избор на предлаганите от училището занимания по интереси;
 • Отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателно развитие на ученика, както и неговия минал опит в занимания по интереси.

Заниманията по интереси се предлагат в следните направления:

 • Математика;
 • Дигитална креативност;
 • Гражданско образование;
 • Изкуства и култура.

В заниманията по интереси учениците са включват по собствено желание или по препоръка на екипите за подкрепа на личностното развитие и с информираното желание на родителите. Учениците от групите могат да участват в събития, организирани от училището или на общинско, регионално и национално ниво.

Групи за занимания по интереси през учебната 2023/2024 година:

 1. Клуб “Забавна математика“ 1а Иванка Динева
 2. Клуб „Азбука на полезните растения“ 1 г Тодорка Тахчиева
 3. Клуб „ Дизайн-шампиони“ I б Николина Търева
 4. Клуб „ Дизайн-мислене“ I б Николина Търева
 5. Клуб“Вълшебството на книгата“ 1в Гергана Стоицова
 6. Клуб „ Дизайн-шампиони“ II в Йорданка Иванова
 7. ВГ “Звънчета„ II б Росица Рудова
 8. Клуб „Вълшебство от думи“ II а Виктория Стойнова
 9. Секция “Малки мажоретки“ I-III Людмила Калофоридова
 10. Клуб“Млад гвардеец“ I-II клас Людмила Калофоридова
 11. Клуб „Детска магия“ модерни и народни танци IV- VII клас Людмила Калофоридова
 12. Детска театрална група „Щастливците“ 4б Антония Стоянова
 13. Секция “Баскетбол“ 4г Людмила Калофоридова
 14. Клуб Религия I клас Мирко Попов
 15. Клуб Религия II-III клас Мирко Попов
 16. Клуб Религия IV-V клас Мирко Попов
 17. Клуб Религия VI-VII клас Мирко Попов
 18. Клуб“Да успеем заедно по БЕЛ“ 6а Надежда Друмева
 19. Вокална група „Междучасие“ IV-VII Искра Койчева
 20. Клуб радио- онлайн Алеко IV-VII Искра Койчева
 21. Арт-студио IV-VI клас Елена Георгиева
 22. Секция „Футбол“ I- II клас Петър Николов
 23. Клуб“Заедно да успеем по математика“ 7 клас Цветелина Стойчева