Съобщения

На 20.09 от 18.00 ч. за учениците от 4-7 клас ще се проведе родителска среща в основната сграда на училището.

На 19.09 от 18.00 ч. за учениците от 1-3 клас и 4г клас ще се проведе родителска среща във филиала на училището.

Анализ на резултатите от НВО 2023 – прочети

ОУ „Алеко Константинов“ – партньор в проект на Педагогическия факултет на Пловдивския университет – прочети

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.